Trang

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

TÔN TRỌNG QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ CỦA NGƯỜI DÂN LÀ ĐIỀU DUY NHẤT ĐỂ TỒN TẠI CHẾ ĐỘ


RESPECT FREEDOM OF PEOPLE'S DEMOCRACY IS THE ONLY MODE TO EXIST

               SỰ THẬT - CÔNG LÝ - TÌNH YÊU
                                    
                     Ông Vũ Hùng còn phải chịu 3 năm quản chế tại địa phương
                        Mr. Vu Hung, shall be three years of house arrest at local
           Nhà giáo bất đồng chính kiến Vũ Hùng, một trong số chín nhà hoạt động Dân Chủ của khối 8406 bị bắt đồng loạt vào năm 2009 sau khi họ có ý kiến về những bất cập trong hệ thống cầm quyền tại Việt Nam, đặc biệt là việc đề cập đến vấn đề xâm phạm nghiêm trọng quyền Tự Do Dân Chủ của người dân. Ông mới được trả tự do vào ngày 19-09-2011 sau khi thi hành đầy đủ bản án 3 năm tù giam do Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên về tội vi phạm điều 88 bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam.


           Chính quyền cộng sản lâu nay vẫn luôn xử dụng điều 79 và 88 của bộ luật hình sự như một chiêu bài nhằm mục đích cản trở quyền Tự Do ngôn luận hợp pháp của người dân trong nước vốn đã được quy định tại điều 69 của bản Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,được sửa đổi và ban hành kể từ năm 1992 cho đến nay. Quyền hợp pháp nói trên cũng đã được quy định tại điều 19 trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc mà chính quyền cộng sản Việt Nam đã từng tham gia và ký kết vào ngày 24-09-1982.

            Đã đến lúc chính quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng và thực thi những cam kết của họ nhất là trong bối cảnh hiện nay ,Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.Chính quyền Không thể tiếp tục xử dụng những điều khoảng trong bộ luật hình sự một cách mơ hồ phi thực tế để bóp chặt tiếng nói của người dân yêu nước cũng như ngang nhiên chà đạp một cách thô bạo lên mọi quyền tự do căn bản của người dân. Một chế độ chỉ thực sự an toàn và tồn tại khi chế độ đó biết lắng nghe và tôn trọng chính kiến của người dân. Đây cũng là một quy luật tự nhiên mà không một ai có thể làm thay đổi hay đi ngược lại. Chính quyền cộng sản Việt Nam không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc mau chóng thay đổi quan điểm và cách hành xử sai trái của họ để hợp lòng dân và thuận theo ý Trời nếu không muốn trở thành một Tunisia hay Libya tiếp theo.


             Teachers who dissent Vu Hung, one of nine activists of the Democratic bloc in 8406 was arrested in 2009 after the series when they have opinions about the inadequacies in the system of government in Vietnam, especially addressing the problem seriously violated the right to Freedom and Democracy of the people. He last was released on 19-09-2011 after the full implementation of the project three years in prison by the Hanoi People's Court on charges of violating said Article 88 of the criminal procedure law of Vietnam.


           The communist government has long always use the 79 and 88 of the Criminal Code as a label aimed at obstructing freedom of speech rights of lawful people in the country which had been provided for in Article 69 of the Constitution of the Republic of Vietnam, Socialist, is amended and promulgated since 1992 to date. Legal rights mentioned above have also been provided for in Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations that the communist government of Vietnam has been involved and signed on 24-09-1982.

            It is time for Vietnam's communist government to respect and implement their commitment is in this context, Vietnam has become one of the permanent members of Security Council UN. No government can continue to use the criminal law about the vaguely surreal to squeeze people's voices as well as blatantly patriotic rudely trampled on all the fundamental freedoms of people. A real mode only exists when safe mode that listens and respects the opinions of the people. This is a natural law that no one can make changes or go back. Vietnam's communist government no choice but to rapidly changing attitudes and behavior of their wrongdoing and agreed with his people according to God if you do not want to be a subsequent Tunisia or Libya.
Nhà giáo bất đồng chính kiến ra tù

Cập nhật: 05:36 GMT - thứ ba, 20 tháng 9, 2011
Ông Vũ Hùng tại tòa hôm 07/10/2009
Ông Vũ Hùng còn phải chịu 3 năm quản chế tại địa phương
Nhà giáo bất đồng chính kiến Vũ Hùng vừa trở về nhà sau khi hoàn thành án tù 3 năm tại trại giam Hà Nam vì tội 'Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN' theo điều 88 Bộ Luật Hình sự.
Ông Hùng nói với BBC từ nhà của bố mẹ ông tại Hà Đông, rằng ông đã được trại giam cho xe áp giải về tối ngày Chủ nhật 18/9.

"Thế nhưng tôi có cảm giác niềm vui này không được trọn vẹn, vì các bạn bè anh em thân thiết của tôi vẫn còn lại trong nhà tù, chịu gian khổ và không biết sau này có còn gặp lại nhau nữa hay không."
Ông chia sẻ: "Dĩ nhiên cảm giác ban đầu khi về với người thân và gia đình là vui và cảm động".
Ông Vũ Hùng bị kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế trong phiên tòa diễn ra chỉ có ba tiếng đồng hồ sáng 07/10/2011 tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội.
Vị giáo viên 46 tuổi đã bị bắt từ ngày 18/09/2008, tức hơn một năm trước đó.
Cùng bị bắt và ra tòa một đợt với ông Hùng có một loạt các nhân vật đối kháng khác là Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Kim Nhàn, Ngô Quỳnh ở Hải Phòng và Phạm Văn Trội.
Tất cả những người này đều là thành viên của Khối 8406, một phong trào hoạt động dân chủ ở trong nước.

'Chí khí kiên cường'

Hành động vi phạm của những người trên theo cáo trạng là "lưu trữ, phát tán những tài liệu vu khống chế độ, sau đó chụp hình và phát tán lên mạng Internet".
Họ cũng bị buộc tội đã treo khẩu hiệu và rải truyền đơn chống chính quyền.
Những người này bị khép án từ 2 tới 6 năm tù giam.
Trong số đó, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nhận án nặng nhất là 6 năm tù giam và 3 năm quản chế tại gia vì bị cho là người lãnh đạo.
Ông Vũ Hùng nói với BBC rằng ông được tin sức khỏe của ông Nghĩa, cũng như một vị khác là ông Nguyễn Mạnh Sơn, người ở cùng phòng tại trại giam với ông, "không tốt lắm".
"Nhưng họ đều giữ vững ý chí và rất kiên cường."
Ông Hùng nói công việc trước mắt của ông hiện giờ là "hòa nhập".
"Trước hết tôi sẽ phải cố gắng để hòa nhập cuộc sống với gia đình, với những người yêu quý thân thiết, bạn bè đã quan tâm lo lắng cho tôi."
Tuy chưa có dự định lâu dài, nhưng theo ông "dù cuộc sống chẳng dễ dàng và vinh quang cũng không dễ dãi, nhưng có tâm với dân với nước sẽ đi được xa thôi".

Teachers who Vu Hung dissent just returned home after completing three years in prison in Ha Nam prison on charges of "propaganda against the socialist countries' under Article 88 of the Penal Code. 
Hung told the BBC from his parents' home in Ha Dong, that he was the prison escort vehicleson the evening of Sunday 18 / 9.             
Ông Vũ Hùng tại tòa hôm 07/10/2009
Mr. Vu Hung, shall be three years of house arrest at local

He said: "Of course the initial feeling about themselves and their families who are funny and touching." 
"But I feel this joy is not complete, because of the close friends, my brothers still remains in prison, subject to hardship and do not know but later meet again or not." 
Vu Hung was sentenced to three years in prison and three years of the trial took place only three hours in the morning 07/10/2011 People's Court of Hanoi City. 
The 46-year-old teacher was arrested from the date 18/09/2008, ie more than a year earlier. 
The same was arrested and another round in court with Mr. Hung has a variety of other characters antagonists, Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Manh Son, Nguyen Van Tuc, Nguyen Huu Tinh, Nguyen Kim Nhan, Ngo Quynh from Hai Phong and Pham Van Troi . 
All these people are members of Bloc 8406, a movement for democracy activists in the country. 

' Resilient Will'

The violation of those on the indictment as "store, distribute slanderous material mode, then take pictures and spread on the Internet". 
They are also accused of hanging slogans and anti-government leaflets. 
Those projects were closed from 2 to 6 years in prison. 
Among them, writer Nguyen Xuan Nghia received heavy sentences as 6 years in prison and three years probation in part because the alleged leader. 
Vu Hung told the BBC that he believed his health means, as well as others that Mr. Nguyen Manh Son, who in the same room at the prison with him, "not good". 
"But they all maintain the will and great tenacity." 
Mr Hung said his immediate task now is to "integrate". 
"First of all I will be trying to integrate with family life, with friendly people who love you, friends were worried for my attention." 
Although there is no long-term plans, but said "life is not easy though and glory are not as forgiving, but the people with the mind would walk away from it." 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét