Trang

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

DÂN BIỂU HOA KỲ THÚC ĐẨY NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM


UNITED STATES REPRESENTATIVE TO PROMOTE HUMAN RIGHTSFOR VIETNAM

                                                           
                                               

           SỰ THẬT - CÔNG LÝ - TÌNH YÊU


         Các Dân Biểu Hoa Kỳ lên tiếng về tình trạng Nhân Quyền tại Việt Nam trước diễn tiến ngày một gia tăng sự đàn áp và bóp nghẹt tiếng nói của người dân trong nước. Nữ Dân Biểu Hoa Kỳ bà Loretta Sanchez người đã có nhiều năm gắn bó với cộng đồng người Việt tại Mỹ và đã từng lên tiếng chỉ trích về thành tích Nhân Quyền tệ hại của Việt Nam trong thời gian qua. Bà đã nhiều lần bị chính quyền cộng sản Việt Nam từ chối không cho nhập cảnh vào Việt Nam vì quan ngại sẽ phải đón nhận nhiều hệ lụy do bởi suy nghĩ và hành động nhiệt thành của bà trong việc cổ súy cho Tự Do, Dân Chủ và tôn trọng Nhân Quyền tại Việt Nam.

           Đã đến lúc chính quyền cộng sản Việt Nam phải tuân thủ và tôn trọng các cam kết Quốc Tế về Nhân Quyền nếu không muốn bị thế giới cô lập mà điển hình là Hoa Kỳ một quốc gia đồng minh to lớn của Việt Nam vốn có khả năng giúp Việt Nam giải tỏa được sức ép của kẻ thù xâm lược bành trướng Trung Quốc đang âm mưu nuốt chửng người bạn cộng sản nhỏ bé và trung thành là Việt Nam. Chính sách nhất quán của chính phủ Hoa Kỳ trong suốt những năm qua là luôn gắn liền phát triễn kinh tế với ổn định chính trị mà trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước luôn được gắn liền với những quan tâm về thành tích Nhân Quyền của Việt Nam.

       
           The United States Representative to speak on human rights progress in Vietnam before increasing oppression and stifling the voice of the people in the country. Female United States Representative Loretta Sanchez who she had many years with the Vietnamese community in America and has been criticized for bad human rights record in Vietnam in recent years. She has repeatedly been Vietnam's communist authorities refused entry to Vietnam because of concerns will be welcomed by many implications and action by the thought of her enthusiasm in the stock of Liberty After all, Dan owner and respect human rights in Vietnam.

           It is time the communist government of Vietnam must abide by and respect the international commitments on human rights if they do not want to be isolated by the world that typically the United States a great nation ally of Vietnam which can help Vietnam to relieve the pressure of invaders China is expansionist schemes swallowed the tiny communist friend and loyal as Vietnam. Consistent policy of the United States government throughout the years is always associated with economic development and political stability which in diplomatic relations between the two countries has always been associated with concerns about its human rights Vietnam.

Dân biểu Mỹ thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam

Việt Long, RFA
2011-09-23
Dân biểu Loretta Sanchez của đơn vị 47, California, vừa viết thư cho Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear về vấn đề tự do nhân quyền tại Việt Nam

RFA photo
Dân biểu Loretta Sanchez


Bức thư do bà dân biểu của California chủ trương, với chữ ký của 14 dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ, viết rằng vị đại sứ nhận trách nhiệm trong môt thời kỳ quan trọng trong mối quan hệ Mỹ-Việt, vào lúc Việt Nam mong muốn phát triển thêm mối quan hệ ấy. 
Thư viết tiếp, do đó, đại sứ David Shear có cơ hội tốt để tăng tiến quan hệ song phương với nhân dân Việt Nam, không gì bằng tranh thủ thêm tự do nhân quyền cho người dân Việt. Các dân biểu Mỹ đề nghị những việc cần làm cho mục đích ấy.  
Dân biểu Loretta Sanchez trả lời cuộc phỏng vấn trực tiếp của Việt-Long tại văn phòng của bà ở Washington, trình bày nhiều khía cạnh xung quanh lá thư ấy. 
Việt Long:  Trước hết bà dân biểu vui lòng trình bày cùng khán thính giả của chúng tôi để họ được biết sơ lược nội dung của bức thư vừa gửi cho đại sứ Hoa Kỳ  tại Việt Nam, ông David Shear, cùng với nguyên do, mục đích của lá thư đó.
DB Loretta Sanchez: Tôi viết là thư và cùng ký với 13 vị dân biểu để gửi cho đại sứ David Shears vào lúc ông sắp lên đường trở lại nhiệm sở tại Hà Nội, hôm thứ hai.  Bức thư đề câp tới những vấn đề chúng tôi cho là quan trọng nhất mà ông nên lưu ý và làm việc.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear- AFP photo
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear- AFP photo


Trong đó, thứ nhất là quyền tự do về internet. Chúng tôi rất quan ngại sau khi Hà Nội ra pháp lệnh ngăn cấm người dân trao đổi và tìm hiểu thông tin với thế giới bên ngoài.  
Qua cuộc cách mạng mùa xuân ở Á Rập thì chúng ta thấy được mọi diễn tiến nhờ những thông tin mới qua internet và những phương tiện như tweeter; những phương tiên như vậy cũng rất quan trọng đối với người dân Việt Nam, họ cần tiếp tục được sử dụng chúng. 
Vấn đề quan trọng thứ hai là những người tù chính trị vẫn tiếp tục bị giam nhốt. Chúng tôi cần Việt Nam phóng thích họ, và phải vận động cho sự phóng thích đó. 
Giới dân cử Mỹ tin rằng những người ấy bị giam cầm do những điều khoản sai trái trong hiến pháp, luật pháp Việt Nam, nên chúng tôi kêu gọi ông Đại sứ thúc giục chính quyền Cộng Sản thay đổi những điều khoản như điều 79, điều 88 cùng một số điều luật cùng loại... 
Đó chỉ là một số trong những vấn đề được trình bày với Đại sứ Shear, và chúng tôi hy vọng ông sẽ làm việc cùng chúng tôi để cố gắng thúc đẩy chính phủ Hà Nội cho người dân của họ được thêm tự do. 
Việt Long: Thưa dân biểu Loretta Sanchez, bà là thành viên của Ủy ban quân vụ và Tiểu ban Lực lượng chiến lược của Hạ viện Hoa Kỳ, bà có cho rằng Việt Nam cần sự trợ giúp quân sự của Mỹ để đối phó với tham vọng của  Trung Quốc trên biển Nam Trung hoa, và đó sẽ là đòn bẩy cho tự do nhân quyền tại Việt Nam?


DB Loretta Sanchez: Tôi hoàn toàn không đồng ý với Việt Nam khi họ mặc nhiên giao cho Trung Quốc những hải đảo trên biển Đông. Việc đó hoàn toàn sai trái.  Nếu Trung Quốc lấn tới thêm nữa thì chúng tôi thấy là vì thế mà Việt Nam đã gây bất lợi cho chính sách chung. 
Còn nhiều việc nữa mà chúng tôi không đồng ý với Việt Nam.  Nhưng chính phủ Hoa Kỳ cũng đã tăng cường quan hệ với Việt Nam về mặt quân sự, như trong cuộc thăm viếng của chiến hạm Hoa Kỳ  tới Việt Nam hồi năm qua. 
Hoa Kỳ đã có những trao đổi về quân sự với Việt Nam theo chiều hướng tích cực, nhưng chính chính quyền Việt Nam phải ngăn chặn người Trung Quốc bước vào và lấy đi những phần lãnh thổ mà nhân dân Việt Nam nghĩ rằng chính người Việt mới có quyền sở hữu. 
Việt Long: Nhưng liệu ông đại sứ có thể dựa vào mối quan hệ ấy để khuyến khích Việt Nam về tự do nhân quyền hay không?
DB Loretta Sanchez:  Tôi hy vọng như vậy. Tôi là một trong những người đề nghị Hoa Kỳ có thể rút lại một số trợ giúp quân sự nếu Việt Nam không thể hiện một mức độ đổi mới nào đó. 
Việt Long: Xin cám ơn bà dân biểu Loretta Sanchez.
----------------------------------------
Mối quan hệ quân sự Việt Mỹ chưa phát triển đến tầm mức sâu rộng, nhưng hai bên đã thảo luận việc Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam, tuy chưa rõ chi tiết là những loại vũ khí quân dụng nào. Việc này được Hoa Kỳ nói đến khi Đại sứ David Shear họp báo lần đầu tiên tại Hà Nội  hôm mùng 9 tháng 9.  Hãng thông tấn AFP đưa tin cho biết ông tuyên bố với báo chí rằng việc Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam còn xa vời, một phần vì vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

U.S. Congressman promote human rights for Vietnam
Viet Long, RFA
2011-09-23
Rep. Loretta Sanchez of the unit 47, California, recently wrote to U.S. Ambassador in Vietnam, David Shear on freedom of human rights issues in Vietnam
The letter from her congressman of California policy, signed by 14 U.S. House of Representatives, wrote that the ambassador claimed responsibility in a critical period in US-Vietnamese relations, Vietnam aims at want to develop that relationship.
Letter written to, so the ambassador David Shear good chance to advance bilateral relations with the people of Vietnam, nothing by taking advantage of more freedom for the Vietnamese people's rights. U.S. congressmen recommend what to do for that purpose.
Rep. Loretta Sanchez answer a direct interview of Viet Long at her office in Washington, presents various aspects around that letter.
Viet Long: First women elected officials presented along please our audience to know they are brief contents of the letter recently sent to the U.S. embassy in Vietnam, David Shear, with reason, purpose of the letter.
Loretta Sanchez DB: I wrote a letter and signed with 13 MPs to send the ambassador David Shears coming up on his way back into office in Hanoi, on Monday. The letter refers to the issues we believe are most important that he should be aware and work.
In particular, the first is the freedom of the internet. We are very concerned that after Hanoi ordinance prohibiting people to exchange information and explore the outside world.
Revolution in the Arab spring, we see any progress due to new information over the internet and other means such as tweeter; of such vehicles is also important for the people of Vietnam, they need to use them consistently.
The second important issue is the political prisoners still being held captive. We need to Vietnam to release them, and to lobby for the release of it.
About the American elective Officials, they believe that the detained person by the wrong terms in the constitution and laws of Vietnam, so we call on the Ambassador urged the Communist government changed the terms as Article 79, Article 88 of the law and some of the same type ...
It's just some of the issues presented to Ambassador Shear, and we hope he will work with us to try to promote the Hanoi government to their people more freedom.
Viet Long: Dear Rep. Loretta Sanchez, she was a member of the Armed Services Committee and the Strategic Forces Subcommittee of the U.S. House of Representatives, she has said that Vietnam needs the help of the U.S. military to deal with taking China's outlook on the South China Sea, and it will be a lever for human rights freedom in Vietnam?


Loretta Sanchez DB: I totally disagree with Vietnam when they implicitly assigned to the China Sea islands. It completely wrong. If China is to further encroachment we see is that Vietnam has so detrimental to public policy.
And much more that we do not agree with Vietnam. But the U.S. government also has intensified its relations with Vietnam militarily, as in the visit of U.S. warships to Vietnam last year.
The United States has made military exchanges with Vietnam in a positive direction, but the Vietnam government to stop the Chinese came in and took away the territory of which the people of Vietnam the Vietnamese people think new ownership.
Viet Long: But the ambassador if he can rely on relationships that encourage freedom of Vietnam on human rights or not?
Loretta Sanchez DB: I hope so. I am the one who suggested the U.S. may withdraw some military aid if Vietnam does not demonstrate a certain level of innovation.
Viet Long: Thank you, Ms. Rep. Loretta Sanchez.
----------------------------------------
Relationship Vietnam American military has not developed to the extent extensive, but the two sides discussed U.S. arms sales to Vietnam, although details are not clear what kind of weapons do. This is when it comes to U.S. Ambassador David Shear first press conference in Hanoi on January 9 September. AFP reported that he declared to the press that the U.S. arms sales to Vietnam is far away, in part because human rights issues in Vietnam.
Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét